TERMS OF USE

     GLAM THAILAND ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการที่เข้ามาเยี่ยมชม และใช้บริการผ่านเว็บไซต์ www.glamthailand.com เพื่อผลประโยชน์สูงสุด กรุณาศึกษาเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยละเอียด การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าคุณได้ยอมรับและตกลง ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตนเองตามเงื่อนไขนี้ กรุณายุติการเข้าชมและการใช้เว็บไซต์ www.glamthailand.com เรามีสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆในฉบับนี้ และข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ก่อนผู้ใช้บริการจะใช้บริการ www.glamthailand.com ได้ ผู้ใช้บริการต้องอ่านและยอมรับทั้งหมดของข้อกำหนด เงื่อนไข การเชื่อมโยง ข้อตกลงการใช้บริการนี้ GLAM THAILAND ขอแจ้งว่าเว็บไซต์มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

     1. การใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นการใช้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่แจกจ่าย ตีพิมพ์ ส่ง เปลี่ยนแปลง แสดง หรือสร้างงานเพิ่มเติมหรือใช้เนื้อหาที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เชื่อมต่อหรือลิงค์ (link) หรือทำซ้ำ ส่วนใดของเว็บไซต์ www.glamthailand.com การละเมิดสิทธิ์เหล่านี้จะทำให้เกิดการดำเนินคดีตามความเหมาะสม และในกรณีที่เป็นการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต GLAM THAILAND มีสิทธิ์ที่จะได้รับการเยียวยาชดใช้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมในฐานะที่เป็นเจ้าของ ซึ่งรวมถึงการห้ามไม่ให้กระทำการละเมิดดังกล่าว

     2. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ส่งข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หยาบคาย ลามก อนาจาร ดูหมิ่น ไม่ส่งข้อมูลเข้าไปในเว็บไซต์ที่จะเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ข้อมูลส่วนบุคคลหรือความลับ หรือสิทธิส่วนตัวหรือกรรมสิทธิ์ใดๆ

     3. GLAM THAILAND หรือบุคคลที่สามอาจมีลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่า www.glamthailand.com จะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ภายนอกหรือแหล่งข้อมูลดังกล่าวและจะไม่รับรองและจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา สินค้าหรือข้อความอื่น ๆ ที่ได้จากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว

     4. การที่ที่ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้ และส่งข้อมูลหรือข้อความใดๆ มายังเว็บไซต์นี้ แสดงว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ www.glamthailand.com รวมทั้งคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูล

     5. เมื่อผู้ใช้บริการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือส่งอีเมล์ไปยัง www.glamthailand.com หมายความว่าผู้ใช้บริการกำลังสื่อสารกับ www.glamthailand.com ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมที่จะได้รับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จาก GLAM THAILAND โดย GLAM THAILAND จะสื่อสารกับผู้ใช้บริการ ผ่านทางอีเมล์หรือโดยการโพสต์ประกาศในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการจะยอมรับข้อตกลง เงื่อนไข คำชี้แจง การเปิดเผยข้อมูล ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

     6. โลโก้และเครื่องหมายการค้า ที่แสดงบนเว็บไซต์ www.glamthailand.com เป็นทรัพย์สินของ GLAM THAILAND ผู้ใช้บริการจะถูกห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายใดๆ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GLAM THAILAND หรือ บุคคลที่สาม ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมด รวมทั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ หรือ เนื้อหา ได้รับการคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้บริการห้ามมิให้มีการปรับเปลี่ยน, คัดลอก, กระจาย, การส่ง, การแสดง, ประกาศ การสร้างผลงานต่อเนื่องหรือใช้เนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือสาธารณะ